Officers and Commitee Members in 2023

President and Vice President

President
Kazuyuki HIRATSUKA
Vice President
Yuki ICHINOSE

Councilors (◎Director)

Hokkaido division
◎Chikara MASUTA
Norio KONDO
Harukuni HORITA
Tohoku division
◎Hideki TAKAHASHI
Shin-ichi FUJI
Shu HASE
Masamichi ISOGAI
North-Kanto division
◎Tetsuo MAOKA
◎Takashi NAKAJIMA
Shigenobu YOSHIDA
Satoko KANEMATSU
Kazuhiro NAKAHO
Yasuo OHTO
Takayuki AOKI
South-Kanto division
◎Tsutomu ARIE
◎Kazuyuki HIRATSUKA
Kyoko WATANABE
Yasuyuki YAMAJI
Nobuhiro KITA
Kenro OSHIMA
Shinya TSUDA
Hiroshi HAMAMOTO
Hiromitsu MORIYAMA
Masahiro SHISHIDO
Chubu division
◎Yuichi TAKIKAWA
Takashi TSUGE
Chiharu NAKASHIMA
Haruhisa SUGA
Toshiyuki MORIKAWA
Daigo TAKEMOTO
Kinki division
◎Yoshitaka TAKANO
Yasuyuki KUBO
Yukio TOSA
Kazuyuki MISE
Motoaki TOJO
Chugoku/Shikoku
division
◎Yuki ICHINOSE
Yasufumi HIKICHI
Motoichiro KODAMA
Kazuya AKIMITSU
Nobuhiro SUZUKI
Kappei KOBAYASHI
Kyushu division
◎Minoru TAKESHITA
Kazusato OHSHIMA
Hisashi IWAI
Naruto FURUYA
Editor in Chief
Hideki TAKAHASHI
Chief Secretary
Shuichi OHSATO
Appointed by president
Toru IWANAMI
Shinji KANAYAMA
Kazuhiko KIKUTAKE
Mamoru SATOU
Hiroshi SHIOMI
Makiichi TAKAGAKI
Izumi CHUMA
Hanako SHIMURA

Auditors

Hiroshi HAMAMOTO
Kenro OSHIMA
Kyoko WATANABE

Various committees (◎Chairman ○Sub-Chief Secretary)

Editorial committee
◎Hideki TAKAHASHI
○Shu HASE
Bogdanove, A. J.
Izumi CHUMA
Day, B.
Dou, D.
Takashi FUJIKAWA
Yuichiro IIDA
Kenichi IKEDA
Iori IMAZAKI
Masanori KAIDO
Ken KOMATSU
Kormelink, R.
Masaharu KUBOTA
Yousuke MATSUSHITA
Kazuhiro NAKAHO
Pieterse, C. M. J.
Preston, G. M.
Norio SAHASHI
Mamoru SATOU
Ken-Taro SEKINE
Masafumi SHIMIZU
Minoru TAKESHITA
Kasumi TAKEUCHI
Kazuaki TANAKA
Yasuhiro TOMITAKA
Taketo UEHARA
Toshiyuki USAMI
Kyoko WATANABE
Yun, S.-H.
Award selection
committee
◎Kazuyuki HIRATSUKA)
Yuki ICHINOSE
Yuichi TAKIKAWA
Chikara MASUTA
Hisashi IWAI
Yukio TOSA
Shinya TSUDA
Committee on
nomination of
special contributer
◎Tsutomu ARIE
Yuki ICHINOSE
Hisashi IWAI
Yukio TOSA
Election
administration committee
◎Nobuhiro KITA
Yasuyuki YAMAJI
Shin-ichi MIYATA
Plant disease name
committee
◎Mamoru SATOU
Takayuki AOKI
Shin-ichi FUJI
Yuuri HIROOKA
Yasuhiro INOUE
Hisashi IWAI
Masaharu KUBOTA
Hayato MASUYA
Norihisa MATSUSHITA
Tomoo MISAWA
Tomofumi MOCHIZUKI
Jouji MORIWAKI
Keiko NATSUAKI
Takahide SASAYA
Hirosuke SHINOHARA
Kei SUGAWARA
Kouichi SUZAKI
Jun TAKEUCHI
Eiji TANAKA
Mizue TSUJI
Takao TSUKIBOSHI
Taketo UEHARA
Norihito YAMAUCHI
Seishi AKINO
Secretaries
◎Shuichi OHSATO
○Nobutaka SOMEYA
Kazuhiro ISHIBASHI
Yasuhiro TOMITAKA
Accounting
Yutaro NERIYA
Sub Accounting
Yugo KITAZAWA
Editorial activities
◎Shuhei MIYASHITA
Sugihiro ANDO
Yuya CHIAKI
Fumi FUKADA
Masayoshi HASHIMOTO
Yasuhiro ISHIGA
Takayoshi IWAI
Takashi KOBAYASHI
Norichika MIYANO
Shigeo NAKAMURA
Yutaro NERIYA
Yukari OKANO
Nobutaka SOMEYA
Hajime YAEGASHI
Editorial board of
PSJ newsletter
◎Ikuo KADOTA
Shuichi OHSATO
Nobutaka SOMEYA
Kazuhiro ISHIBASHI
Committee on taxonomy
of plant viruses
◎Nobuhiro SUZUKI
Shin-ichi FUJI
Tatsuji HATAYA
Toru IWANAMI
Satoshi KAGIWADA
Hideki KONDO
Tomofumi MOCHIZUKI
Takahide SASAYA
Shinya TSUDA
Yasuyuki YAMAJI
Ok-Kyung KIM
Yuka HAGIWARA-KOMODA
Kenji KUBOTA
Committee on
international affairs
◎Tsutomu ARIE
Hiroshi HAMAMOTO
Yasufumi HIKICHI
Kazuyuki HIRATSUKA
Norio KONDO
Takashi TSUGE
Kazuya AKIMITSU
Yoshitaka TAKANO
Committee on
Future problems of
JSPP
◎Kazuyuki HIRATSUKA
Yuki ICHINOSE
Shuichi OHSATO
Nobutaka SOMEYA
Yutaro NERIYA
Shin-ichi MIYATA
Kei HIRUMA
Takashi FUJIKAWA
Shuhei MIYASHITA
Izumi CHUMA
Hanako SHIMURA
Masayoshi HASHIMOTO
Committee on
Educational program
◎Yuki ICHINOSE
Shin-ichi FUJI
Haruhisa SUGA
Kazuhiro ISHIBASHI
Professional engineers
committee
◎Hiroshi HAMAMOTO
Yasuyuki YAMAJI
Takashi FUJIKAWA
Ken WATANABE
Miyuki KAYAMORI
Nobutaka SOMEYA
Yugo KITAZAWA
Professional engineers committee
in 5 societies
of plant protection
◎Hiroshi HAMAMOTO
Mamoru SATOU
Yasuyuki YAMAJI
Yugo KITAZAWA
JABEE corresponding
committee
◎Hiroshi HAMAMOTO
Tsutomu ARIE
Hisashi IWAI
Chikara MASUTA
Shuichi OHSATO
Kazusato OHSHIMA
Masahiro SHISHIDO
Hideki TAKAHASHI
Yukio TOSA
Kazuhiro TOYODA
Gender equality
committee
◎Satoko KANEMATSU
Yukari OKANO
Hanako SHIMURA
Izumi CHUMA
Masayoshi HASHIMOTO
Ok-Kyung KIM
Takayuki ARAZOE
Management Policy Advisory
committee
◎Yasuyuki YAMAJI
Chikara MASUTA
Yukio TOSA
Kenro OSHIMA
Shin-ichi MIYATA

Councilors of divisions

Hokkaido division
Takashi NARABU
Tohoku division
Masamichi ISOGAI
Kanto division
Kyoko WATANABE
Kansai division
Nobuhiro SUZUKI
Kyushu division
Minoru INADA

Member of Science council of Japan, International Conference, etc.

Committee member of
Science council of Japan

Kyoko WATANABE
Ichiro UYEDA

Union of Japanese Societies for Plant Protection Science

Steering committee
member
Shuichi OHSATO
Yugo KITAZAWA

Federation of Microbiological Societies of Japan (FMSJ)

Corresponding
committee
Yasuyuki YAMAJI

Association of Japanese Agricultural Scientific Societies

Councilors
Kazuyuki HIRATSUKA
Yuki ICHINOSE
Steering committee
member
Shuichi OHSATO

Foundation of Agricultural Sciences of Japan

Promoting committee member for
Agricultural Engineering
Education
Hiroshi HAMAMOTO

International Union of Microbiological Societies (IUMS)

Corresponding
committee
Yuki ICHINOSE
Committee member of Taxonomy of
Viruses
Nobuhiro SUZUKI
Committee member of Nomenclature
of Bacteria
Yuichi TAKIKAWA

International Association for the Plant Protection Sciences (IAPPS)

Region X North East Asia
Coordinator
Tsutomu ARIE

International Society for Plant Pathology

Council members
Kazuya AKIMITSU
Tsutomu ARIE
Hideki TAKAHASHI
Yuki ICHINOSE
Correspondent for
newsletter
Hideki TAKAHASHI
Members of
committee
Yuki ICHINOSE
Akira KAWAGUCHI
Takayuki AOKI
Motoaki TOJO
Masao ARAKAWA
Masahiro SHISHIDO

Asian Association of Societies for Plant Pathology (AASPP)

Vice President
Tsutomu ARIE